fbpx

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w ramach platformy e-learningowej www.e-kursyrodo.pl

§ 1

Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin został opracowany przez Standarder Sp. z o.o., świadczącą usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.e-kursyrodo.pl. Regulamin zawiera zasady korzystania z serwisu, w tym rejestracji konta oraz zakupu dostępu do płatnych zasobów, składania reklamacji, warunków odstąpienia od umowy zawieranej na odległość oraz uprawnień Usługodawcy.

Właścicielem serwisu www.e-kursyrodo.pl jest:

Standarder Sp. z o.o.
ul. Kolista 25
40-486 Katowice
adres e-mail: info@e-kursyrodo.pl
NIP: 954-269-65-63, REGON: 241511840
KRS: 0000349430 (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
Kapitał zakładowy 5000 zł

Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.

§ 2

Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu;

Serwis – serwis internetowy pod adresem www.e-kursyrodo.pl;

Usługodawca – Standarder Sp. z o.o., właściciel serwisu www.e-kursyrodo.pl, Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO);

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego www.e-kursyrodo.pl;

Umowa – umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem
a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do wybranego kursu, której treść stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe warunki określone w Serwisie;

Kursy – kursy e-learningowe, będące własnością Standarder Sp. z o.o., udostępniane Użytkownikom po wykupieniu przez nich dostępu w Serwisie;

Cennik – zestawienie aktualnych cen wydane przez Usługodawcę, zamieszczone
i dostępne w Serwisie;

Opłata – opłata za korzystanie z usługi, określona w Cenniku.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Usługi internetowe, świadczone za pośrednictwem serwisu www.e-kursyrodo.pl, polegają na umożliwieniu Użytkownikom darmowej rejestracji i utworzenia osobistego konta w celu korzystania z zasobów platformy.
 2. Wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy serwisu www.e-kursyrodo.pl mają możliwość dokonania zakupu wybranego kursu on-line oraz otrzymają dostęp do wykupionych zasobów.
 3. Sprzedaż kursów za pośrednictwem Serwisu odbywa się poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 4. Zamieszczone za pośrednictwem Serwisu informację o dostępnych kursach stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Rejestracja konta w serwisie www.e-kursyrodo.pl

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna.
 2. Rejestracja i założenie konta jest bezpłatne. Do zarejestrowania konta niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz zdefiniowane hasło.
 3. Z chwilą założenia konta Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, będącą integralną częścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z zasobów Serwisu.

§ 5

Konto Użytkownika

 1. Logowanie do konta następuje po podaniu imienia i nazwiska lub adresu e-mail (zamiennie) oraz hasła.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania hasła dostępu do swojego konta i nieudostępniania go osobom trzecim.
 3. Użytkownik ma możliwość na swoim profilu ustawienie zdjęcia (avatar) oraz udostępnienia informacji o sobie, widocznej publicznie w przypadku umieszczenia w Serwisie swojej opinii na temat ukończonych kursów bądź komentarza.
 4. Konta Użytkowników nie przestrzegających niniejszego regulaminu mogą zostać zawieszone, zablokowane lub usunięte z systemu.
 5. Każdy Użytkownik posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu
  i skasować założone konto, wysyłając wiadomość na adres www.info@e-kursyrodo.pl.
 7. W przypadku usunięcia swojego konta, Użytkownik traci prawo do korzystania
  z usług Serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 8. Ze względu na konieczne prace modernizacyjne i konserwacyjne, Usługodawca dopuszcza możliwość krótkich przerw w działaniu Serwisu, trwających do 8 godzin.

§ 6

Wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania techniczne, umożliwiające korzystanie z Serwisu to:
 2. komputer, laptop, tablet, smartfon z dostępem do Internetu;
 3. korzystanie z najnowszej wersji jednej z rekomendowanych przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox bądź Opera;
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies.
 5. Serwis nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci Internet po stronie Użytkownika.

§ 7

Opłaty i dostęp do usługi

 1. Wysokość opłaty za każdy kurs określa cennik, w którym wszystkie ceny uwzględniają podatek (ceny brutto).
 2. Za zakup wybranego kursu opłatę można uiścić poprzez wykonanie przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego lub płatności kartą kredytową. Płatność kartą kredytową lub za pomocą przelewu elektronicznego odbywa się za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności elektroniczne – PayU S.A. Po wybraniu opcji płatności Użytkownik zostanie przekierowywany do strony umożliwiającej płatność przelewem elektronicznym lub autoryzację karty.
 3. Uruchomienie zamówionej usługi następuje po wpłynięciu należności na konto www.e-kursyrodo.pl lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności. Okres, na jaki Użytkownik otrzyma dostęp do zawartości wybranego kursu to 90 dni i liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi.
  W przypadku zamówień grupowych, okres dostępu do wykupionej usługi jest ustalany indywidualnie.
 4. Dokument dowodu zakupu (faktura VAT) wysyłany jest na podany podczas rejestracji adres e-mail Użytkownika. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT Użytkownik podaje podczas składania zamówienia na wybrany kurs: osoba fizyczna – imię, nazwisko i adres zamieszkania; osoba prawna – nazwa firmy, siedziba firmy oraz numer NIP.
 5. Po wygaśnięciu opłaconego okresu, dostęp do treści opłaconego kursu jest zablokowany.

§ 8

Potwierdzenie ukończenia kursu on-line

 1. Każdy kurs kończy się testem, podsumowującym zdobytą wiedzę podczas nauki. Próg zaliczenia testu wynosi 75% poprawnych odpowiedzi. Po pozytywnym zaliczeniu testu, Użytkownik może wygenerować certyfikat, potwierdzający ukończenie kursu.
 2. System automatycznie generuje certyfikat, wykorzystując imię i nazwisko, podane podczas rejestracji konta bądź w Ustawieniach profilu Użytkownika.
 3. Użytkownik może pobrać Certyfikat w pliku pdf do samodzielnego wydruku.
 4. Użytkownik może zamówić bezpłatnie jedną sztukę Certyfikatu w wersji papierowej, wydrukowanego na papierze o gramaturze 300g/m2. Wraz z Certyfikatem, Użytkownik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Certyfikat oraz Zaświadczenie zostaną wysłane listem poleconym na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji.
 5. Zamówienie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@e-kursyrodo.pl
 6. Zamówienie będzie przekazane do realizacji w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
 7. Aby otrzymać każdą kolejną kopię Certyfikatu w wersji papierowej, należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł za każdy Certyfikat.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. W przypadku uiszczenia opłaty za zamówioną usługę, Użytkownik ma prawo do zwrotu pełnej kwoty, o ile usługa nie została aktywowana. Skorzystanie z przysługującego prawa jest możliwe po przesłaniu pocztą elektroniczną na adres: info@e-kursyrodo.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Przykładowa treść oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku aktywacji zamówionej usługi.

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy oraz uzasadnienie, podpis Użytkownika oraz datę. Reklamacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres info@e-kursyrodo.pl lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.
 3. W wyjątkowych sytuacjach termin rozpatrzenia zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o kolejne 14 dni.

§ 11

Zmiany oferty i promocje/ Uprawnienia Usługodawcy

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wycofywania usług z oferty Serwisu oraz wprowadzania nowych usług. Jednakże wprowadzenie zmian nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia
  w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Warunki promocji zawierane są w odrębnych regulaminach promocji.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 4. Dokonując transakcji, można skorzystać tylko z jednej promocji. Promocje nie łączą się ze sobą.

§ 12

Treść kursów i prawa autorskie

 1. Materiały zawarte w serwisie www.e-kursyrodo.pl tj. treści udostępniane w Serwisie, w szczególności treści kursów dostępnych na platformie, są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami), jak również są chronione prawami do znaków towarowych, do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Materiały udostępniane w Serwisie w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony dostęp do danego kursu.
 3. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą www.e-kursyrodo.pl materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie www.e-kursyrodo.pl/regulamin.  
 2. Wprowadzone zmiany w regulaminie uważa się za obowiązujące w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Usługodawcy drogą elektroniczną na adres www.info@e-kursyrodo.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy zamieszczony na stronie www.e-kursyrodo.pl/kontakt.
 3. O wprowadzonych w Regulaminie zmianach Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dodatkowo informacja może zostać umieszczona w panelu użytkownika w Serwisie.
 4. Dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Data aktualizacji Regulaminu: 16.06.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko Klienta

Adres korespondencyjny Klienta

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja ………………….……………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępu do kursu ………………………………..………………………….

Data zawarcia umowy(złożenia zamówienia): ……………………..……………….

………………………………

          Podpis konsumenta